Convocatòria 2022 proves d’avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació

Convocatòria 2022 proves d’avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació

Corresponent als certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació.


El DOGV num 9257/17.01.2022 ha publicat la RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2022, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2022, proves dirigides a l’avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació en la Comunitat Valenciana.

Mitjançant la qual es convoquen les proves d’avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que són les següents:

 • Comunicació en valencià, nivell 2.
 • Comunicació en llengua castellana, nivell 2.
 • Comunicació en llengua estrangera: Inglés, nivell 2.
 • Matemàtiques, nivell 2.
 • Comunicació en valencià, nivell 3.
 • Comunicació en llengua castellana, nivell 3.
 • Comunicació en llengua estrangera: Inglés, nivell 3.
 • Matemàtiques, nivell 3.

Les persones interessades podran inscriure’s en totes o en alguna de les proves de competències clau convocades.

Destinataris

Persones que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria, tinguen complits 16 anys i reunisquen els següents requisits:

 • Per a la prova d’avaluació de competències clau de nivell 2:

o    a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

o    b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2.

o    c) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés convocades per les administracions educatives.

o    d) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

 • Per a la prova d’avaluació de competències clau de nivell 3:

o    a) Estar en possessió del títol de Batxillerat.

o    b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 3

o    c) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés convocades per les administracions educatives.

o    d) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 22 de febrer al dia 21 de març de 2022, tots dos inclusivament.

Les persones interessades hauran de presentar una única sol·licitud per a cada convocatòria, en la qual assenyalaran les proves de competències clau en les quals desitgen participar.

Les sol·licituds es presentaran:

 • a) Presencialment: en imprès normalitzat en el registre de qualsevol Espai LABORA o LABORA Formació del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, sense perjudici de poder presentar-la en els altres llocs previstos en la normativa vigent en matèria de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • b) Telemàticament: a través de l’accés situat en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/es/competencias-clave). Per a això, la persona que sol·licita haurà de disposar de signatura electrònica avançada (certificat reconegut per a la ciutadania), o bé disposar de codi Pin (antic codi AutoServef).

Procediment

Finalitzat el termini d’inscripció, es publicaran en la pàgina web de LABORA  els llistats provisionals de persones admeses i excloses.

Per a realitzar les al·legacions es presentaran en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà al de la seua publicació. Aquestes al·legacions hauran de presentar-se en qualsevol Espai LABORA o LABORA Formació del Servei Valencià d’Ocupació i Formació i es dirigiran a la Direcció General d’Ocupació i Formació. Amb una antelació d’un mínim de cinc dies hàbils a la realització de les proves, es faran públics pel mateix mitjà els llistats definitius.

La data prevista de celebració de les proves és el divendres dia 27 de maig de 2022.

Funcionament de les proves

Les proves seran de caràcter presencial.

Les proves s’estructuraran en dues sessions per a cadascun dels nivells que es convoquen:

 • Proves de nivell 2: se celebraran al matí en dues sessions.

o    La primera sessió s’iniciarà a les 09.00 hores i finalitzarà a les 11.00 hores i estarà dedicada a la realització de la prova per a l’acreditació de la competència clau «Comunicació en llengua castellana» Nivell 2 i de la prova per a l’acreditació de la competència clau «Matemàtiques» Nivell 2. Finalitzada aquesta primera sessió, està previst un descans de 30 minuts.

o    La segona sessió s’iniciarà a les 11.30 hores i finalitzarà a les 13.30 hores i estarà dedicada a la realització de la prova per a l’acreditació de la competència clau «Comunicació en valencià» Nivell 2 i de la prova per a l’acreditació de la competència clau «Comunicació en llengua estrangera: Anglès» Nivell 2.

 • Proves de nivell 3: se celebraran a la vesprada en dues sessions.

o    La primera sessió s’iniciarà a les 16.00 hores i finalitzarà a les 18.00 hores i estarà dedicada a la realització de la prova per a l’acreditació de la competència clau «Comunicació en llengua castellana» Nivell 3 i de la prova per a l’acreditació de la competència clau «Matemàtiques» Nivell 3. Finalitzada aquesta primera sessió, està previst un descans de 30 minuts.

o    La segona sessió s’iniciarà a les 18.30 hores i finalitzarà a les 20.30 hores i estarà dedicada a la realització de la prova per a l’acreditació de la competència clau «Comunicació en valencià» Nivell 3 i de la prova per a l’acreditació de la competència clau «Comunicació en llengua estrangera: Anglès» Nivell 3

Per a cada competència clau, la puntuació màxima en la prova serà de 10 punts i la mínima de 0 punts, sent necessari aconseguir una puntuació mínima de 5 punts per a considerar-la superada, la qual cosa suposarà el resultat de »apte/apta» i, per tant, la seua inclusió en el registre de competències clau.

Per a aquesta convocatòria, es reserva el 20% de les places de l’alumnat corresponents als cursos de certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació i el 20% de les corresponents als cursos de certificats de professionalitat de nivell 3 que estiga previst que comencen en els centres LABORA Formació del Servei Valencià d’Ocupació i Formació en el mateix exercici en el qual es realitzen les proves.

El llistat definitiu de resultats obtinguts en les proves indicarà quines persones corresponen al 20% esmentat, que seran aquelles que, havent obtingut un resultat de «apte/apta» en totes les proves de competències clau en les quals haja participat en la present convocatòria, per al mateix nivell de qualificació, hagen aconseguit la major puntuació mitjana, sempre que tinguen acreditades les quatre competències

Les persones amb dret a reserva de plaça que estiguen en desocupació disposaran de 20 dies hàbils des del següent a la publicació del llistat definitiu per a sol·licitar cita prèvia amb les persones que exerceixen les funcions d’orientació en la seua **Espai LABORA, per a decidir quin curs dels programats és més concorde al seu itinerari d’inserció laboral.